Single Tank

2 items found.
  page     of   1  

ACE-1024TP Ultrasonic Cleaning Machine

... 

Single-tank Ultrasonic Cleaning Machine

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิคส์ รุ่น " ACE " เป็นอัลตร้าโซนิคส์แบบถังเดี่ยว ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการส่งคลื่นความถี่ไปทำความสะอาดชิ้นงาน เหมาะกับงานชุบจิวเวลรี่ หรือล้างชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เป็นต้น ... 

  page     of   1